Naar SR                 Show Racer RBC 2010

Verslag rasbegeleidingscommissie 2010                            Maart 2011

De Showracer het afgelopen showseizoen. 

Het meest opvallende bij een nadere beschouwing van de Showracer mag je eigenlijk stellen, dat de ontwikkelingen in Europa, eindelijk de Amerikaanse standaard idealen lijken te gaan volgen. We hebben het dan in hoofdzaak over de uitstraling, waarbij de nadruk niet  komt te liggen op de kop ronding in absolute zin, maar veel meer op een geronde getrokken lijn, waar  de nadruk ligt op het vasthouden van de substantie( en lengte) in de voorkop en de schedelbreedte. Ook in de ons omringende landen wordt deze lijn gevolgd.  (Engeland Frankrijk - Duitsland) Hierdoor ontstaat er een kop, die los van de (iets verouderde) standaard tekeningen, een wat AFGEVLAKT gedeelte kent vanaf de ooghoogte naar de snavel toe. Let wel, het moet geen vlakke kop worden, maar een min of meer afgeplat gedeelte dat vergelijkbaar is met de koppen zoals we die kennen van de Show Homer. De ideale(gewenste) gezichtslengte is bij doffers 40 mm en bij duivinnen 38 mm. Dit kan niet op een ronde kop! Tot op heden worden Showracers met een ronde spitse kop, veel te hoog beoordeeld in ons land. In het Duitse Geflugel Zeitung schreef Gerd Becht ik citeer: Een ronde spitse kop, mag nooit meer een predicaat halen! Er moet altijd een getrokken gedeelte in zitten. Waarbij de snavelvorm een alles bepalende rol speelt. Stomp en zwaar. Uit  de Amerikaanse praktijk bleek, dat de gewenste lengte alleen te realiseren was wanneer de ouderdieren niet in beide gevallen beschikken over een ronde dan wel  geronde kopbelijning. De breedte  tussen de ogen, mag naar de snavelaanzet maar nauwelijks versmallen, waarbij de kop niet teveel naar beneden mag doorbuigen. Een vrijwel horizontale kopdracht is dan ook conform de Amerikaanse richting.

De RBC stelt voor, om langs de weg der geleidelijkheid de fokkers te wijzen op de juiste  kopvorm en kopdracht, door middel van aantekening op de kaart en aftrek van punten naar mate de ernst. We streven, om In tijdsbestek van 3 jaar naar de juiste kopvorm te fokken. Dieren met een echt vlakke voorkop, zijn mogelijk geschikt voor de fok, maar zullen het op de tentoonstelling niet  zoals in Amerika wel vaak het geval is winnen.

Over het lichaam valt het volgende te zeggen, de breedte van de borst is belangrijker dan de diepte en van alle kanten bezien is de lichaamsvorm dan ook driehoekig! Het is dus niet zo, dat de meest opgerichte Showracer meteen ook de beste is, hij zal immers niet het zo gewenste type tonen, ook al spreekt de lichaamshouding het meest tot de verbeelding. We willen nu eenmaal geen bananen in de kooi! Een 45% af hellende niet te holle ruglijn is voldoende om een juiste lichaamshouding te realiseren, borstdiepte in van minder belang dan breedte.

Over de wrat of neusdoppen valt nog op te merken, dat gelukkig steeds meer keurmeesters in ons land de oude doffers met rust laten, en ze niet al te hard aanpakken op de bij het ras behorende wratstructuur.

De oogkleur gaat mee in de kleur van het gevederte, maar is nog in veel gevallen te donker! De RBC stelt dan ook voor, om wanneer  er echt sprake is van een bruine oogkleur, het predicaat daarop aan te passen. Onder de bevindingen van de laatste jaren valt ook de opzichtig slechte vleugeldracht, ook hier wil de RBC aandacht voor vragen.

De matige rugafdekking is een punt van zorg, in veel gevallen zijn het zelfs de wat langere en dus ook smallere dieren die de vleugels langs de staart laten vallen. Oorzaak kan liggen in de te brede stuit, waar onze oosterburen mogelijk te lang de nadruk hebben gelegd. Een bredere borst kan mogelijk de oplossing brengen.

Fokker: Jos de Poel

Keurmeester: Daan Admiraal

De Show Racer is in de onderstaande kleurslagen erkend. 

De geel gemarkeerde kleurslagen zijn met ingang van showseizoen 2011 erkend.

Zwart, donker, (dominant) rood, (dominant) geel, andalusisch blauw, blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband, blauw gekrast, blauwzilver gekrast, roodzilver gekrast, geelzilver gekrast, blauw donkergekrast, indigo geband, indigo gekrast, indigo donkergekrast, blauw schimmel, blauwzilver schimmel, roodzilver schimmel, geelzilver schimmel, bont (in alle vorengenoemde, kleuren).